Eind 2012 is de Stichting Waterbuffer – vanuit een initiatief van het nationale kennisprogramma Kennis voor Klimaat, en met inzet van het Hoogheemraadschap van Delfland en ZLTO – opgericht om de toepassingsmogelijkheden van ondergrondse opslag van zoet water als een duurzame aanvulling of vervanging van de bestaande watervoorziening op bedrijfs- en/of gebiedsniveau te bevorderen en dit onderwerp op de politiek-bestuurlijke agenda te zetten.

Door het stimuleren en initiëren van kennisontwikkeling en het uitvoeren van pilots met betrekking tot de ondergrondse opslag van zoet water, het samenbrengen van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden en het delen en verspreiden van deze kennis en inzichten, heeft de stichting de afgelopen jaren een krachtige impuls gegeven aan dit onderwerp.

Het onderwerp staat inmiddels stevig op de agenda. Door projecten als Go-Fresh in de Zuidwestelijke delta, Spaarwater in Noord-Nederland en toepassingen in de glastuinbouw in de greenport Westland-Oostland en West-Brabant is het gebruik van de ondergrond voor een duurzame, toekomstbestendige zoetwatervoorziening al niet meer weg te denken uit de Nederlandse praktijk. Thans worden bovendien ook voorbereidingen gestart voor de uitvoering van een aantal pilots in stedelijk gebied, waarmee – vanuit perspectief van klimaatverandering – naast de watervoorziening tevens een bijdrage wordt geleverd aan het voorkomen van wateroverlast.

Recentelijk heeft de stichting een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het rapport ‘COASTAR[1], robuuste zoetwatervoorziening van Laag-Nederland schuilt in de ondergrond’. Dit rapport is in samenwerking met de kennisinstellingen KWR Watercycle Research en Deltares en het adviesbureau Arcadis opgesteld. Het beschrijft het perspectief van een grootschalige inzet van de ondergrond voor de zoetwatervoorziening in Laag-Nederland, en benoemt nut, noodzaak en technische en financieel-economische haalbaarheid.

Met de aandacht voor het concept COASTAR, de verbindingen met het Deltaprogramma Zoetwater en de Structuurvisie Ondergrond (STRONG), evenals de vele lopende projecten en initiatieven, is de missie en taak van de Stichting Waterbuffer volbracht. Het bestuur van de stichting heeft daarom besloten om de stichting per 31 december 2016 op te heffen.[1] COASTAR is een initiatief van het Collab SALutions van ALLIED WATERS (zie ook: www.alliedwaters.com). COASTAR staat voor Coastal Aquifer STorage and Recovery, ofwel opslag en terugwinning van water in ondergrondse watervoerende lagen langs de kust.